logo

Ett kunskapsarkiv med anor

Evolutionsmuseet zoologi

Evolutionsmuseet bildades 1999 ur Uppsala universitets tidigare naturhistoriska museer, och är idag en del av Evolutionsbiologiskt centrum (EBC).

Evolutionsmuseet i Uppsala har unika samlingar av djur, växter, svampar, lavar, mineral, dinosaurier och andra fossil. Här finns mer än 5 miljoner föremål av vilka en mindre del är utställda i publika utställningar. Huvuddelen av våra samlingar är dock forskningssamlingar och därmed tillgängliga endast efter överenskommelse.

Museets rötter går tillbaka till 1600-talet, då den moderna naturvetenskapen började växa fram. Från denna tid och framåt donerades till Uppsala universitet flera privata samlingar, "naturalier", vilka kom att utgöra grunden till nuvarande samling. Bland de viktigaste bidragen kan nämnas drottning Lovisa Ulrika, Jonas Alströmer, Carl von Linné, Carl Peter Thunberg, Leonard Gyllenhal, Carl Wiman, Joachim Burser, Olof Celsius, Göran Wahlenberg och Elias Fries.

Redan på Carl von Linnés tid fungerade insamlade växter, djur, fossil och mineral som viktiga arkiv över naturens mångfald. Samlingarna användes då såväl som nu flitigt i undervisningen.

På forskningssidan kom samlingarna att bli allt mer betydelsefulla, speciellt den del som omfattar typexemplar, dvs. det specifika djur- eller växtexemplar som låg till grund för artens beskrivning och namngivning. Tillgång till sådana exemplar är i högsta grad önskvärd vid systematiska och nomenklatoriska studier. Evolutionsmuseet är därför också en viktig internationell källa i systematisk forskning och har ett aktivt utbyte med andra forskningsinstitutioner världen över.